Algemene voorwaarden | Belle Fleur
Hasseltsestraat 72, 3290 Diest     013/31.44.79 – 0472/28.60.06
Inloggen

Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op shop.bellefleuronline.be, uitgebaat door: mevr. Kimberly Lekens, met vestigingsadres te 3290 Diest, Hasseltsestraat 47 en met ondernemingsnummer 0829.253.097 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”).

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je de toestemming nodig van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacyverklaring. Het gebruik van de website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn verzakingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht aan hem, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Verzakingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 3 – Verzakingsrecht

De Klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de Klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de genoemde bedenktermijn. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Bovenstaand verzakingsrecht geldt niet voor zover de onderneming goederen heeft tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de Klant en die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die snel kunnen bederven of verouderen (vb. bloemstukken, boeketten,…) en tevens in de gevallen waarin de wet voorziet in een uitzondering op het verzakingsrecht voor zover de onderneming dit duidelijk in het aanbod en voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Deze uitsluiting van het verzakingsrecht gaat in op het moment van het betalen van het verschuldigde bedrag aan de ondernemer.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de onderneming en de Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Voor zover dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zullen de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand aan de Klant per elektronische weg worden toegezonden.
 3. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid geboden worden om deze algemene voorwaarden op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 5 – Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat zo goed als mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Klant is er zich echter wel van bewust dat afbeeldingen via elektronische weg kunnen afwijken van de realiteit.

De onderneming kan niet uitsluiten dat een aanbod fouten of vergissingen bevat. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet en kunnen eenvoudig worden rechtgezet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn:

 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de onderneming de prijs garandeert;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
 • De manier waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. Het wijzigen of annuleren van maatwerk orders of orders van bederfbare goederen of goederen die snel verouderen is mogelijk tot het moment van betaling. Overige producten kunnen tot 14 dagen na ontvangst geannuleerd worden.

Artikel 6 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het betalen van het verschuldigde bedrag geldt alleszins als aanvaarding van het aanbod.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de onderneming is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

Indien bepaalde bestelde goederen door omstandigheden buiten de wil van de onderneming om niet beschikbaar zijn, zal de onderneming gelijkaardige of gelijkwaardige goederen aanbieden ter vervanging. Indien de Klant daarmee niet akkoord gaat en de overeengekomen prijs reeds elektronisch betaald werd, zal het betaalde bedrag onverwijld worden teruggestort.

Artikel 7 – Levering

Het risico wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Levering gebeurt op het adres dat door de Klant werd opgegeven na afspraak. Tijdens weekdagen kan geleverd worden voor 8u45 en na 18u15, tenzij anders overeengekomen. In het weekend wordt een concreet levertijdstip afgesproken.

Vanaf de levering of de afhaling draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal of gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de Klant.

De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief, al geldt steeds een maximale leveringstermijn van  dertig dagen te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling aan ons heeft toegezonden. Indien de geplande leveringsdatum door onze fout wordt overschreden kan de Klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren, mits wij op dat ogenblik het bestelde goed nog niet hebben verzonden. De Klant zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten onder deze overeenkomst en de wet. Wij zullen de Klant schriftelijk of via mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.

Indien er niemand op het leveradres is op het afgesproken tijdstip zullen de goederen worden achtergelaten op het aangegeven adres voor zover dit op een droge en veilige manier kan. In het andere geval zullen de goederen terug meegenomen worden en zal de Klant verwittigd worden dat zij kunnen worden afgehaald. De betaling blijft in elk geval verschuldigd.

Artikel 8 – Prijzen

De op de website aangegeven prijzen per goed zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. Deze prijzen kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door de onderneming. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment geconsulteerd worden op https://shop.bellefleuronline.be/hoe-bestellen/. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen eveneens ten laste van de Klant.

Artikel 9 – Betaling

De betaling gebeurt in principe in contanten bij de afhaling of de levering van de goederen. De onderneming behoudt zich het recht voor om de goederen terug mee te nemen indien er bij levering niet in contanten betaald wordt.

Betaling kan eveneens vooraf door middel van een door ons aanvaarde creditcard of enig ander betaalmiddel dat wij aanvaarden voor zover de koper niet gelijk is aan de bestemmeling van de goederen. In dat geval worden de goederen slechts geleverd na ontvangst van de betaling of na ontvangst van een geldig betalingsbewijs.

Bij het afsluiten van de overeenkomst is de onderneming eventueel gerechtigd een vooruitbetaling te vragen van 50% van de totale prijs, tenzij anders overeengekomen. Het saldo zal door de Klant betaald worden binnen de veertien dagen na het verstrijken van de bedenktermijn.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien de betaling elektronisch gebeurt, zullen wij passende veiligheidsmaatregelen nemen.

Indien de Klant de betaling niet voldoet op de gestelde datum, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd onze andere rechten onder deze overeenkomst of de wet. Wij zullen de Klant schriftelijk of via mail verwittigen van de beëindiging van de overeenkomst.

Voor zover de klant een onderneming is, kan steeds een factuur afgeleverd worden na ontvangst van de facturatiegegevens. De betaling gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op het aangegeven rekeningnummer.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de ondernemer tot aan de integrale betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant, zelfs wanneer zij onroerend door incorporatie of bestemming zouden geworden zijn.

Artikel 11 – Klachtenregeling

De Europese Commissie voorziet via de website http://ec.europa.eu/odr/ in een online geschillenbeslechtingssysteem voor een online verkopen. Indien de klant meer informatie wenst over deze methode adviseren wij om deze website te raadplegen. De klant kan eveneens de website http://www.belmed.fgov.be raadplegen.
 
De klant kan eveneens steeds de website http://www.consumentenombudsdienst.be raadplegen voor meer informatie omtrent haar rechten en plichten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans).

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de goederen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal onze aansprakelijkheid beperkt tot de herstelling of omruiling van de geleverde goederen.

Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade.

Artikel 13 – Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van ons valt.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Comments are closed.