Privacyverklaring | Belle Fleur
Hasseltsestraat 72, 3290 Diest     013/31.44.79 – 0472/28.60.06
Inloggen

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan bellefleuronline.be, eigendom van Kimberly Lekens, Hasseltsestraat 47 te 3290 Diest, ondernemingsnummer 0829.253.097, e-mail: kimberlylekens@hotmail.com (de verwerkingsverantwoordelijke).

Bij Belle Fleur hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.

Lees aandachtig deze Privacy Policy. Het regelt de privacyregels die op onze Website gelden.

Bij de aanmaak van uw account (Registratie) zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy Policy en dat u de inhoud ervan aanvaardt.

Onze Privacy Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze Website.

Artikel 1 – Algemeen

Wij leven de “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG” en andere relevante vigerende Belgische wettelijke voorschriften na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die worden verzameld: gegevens die u meedeelt bij Registratie, vragenlijsten en diensten

Wanneer u gebruik wil maken van onze diensten, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Zowel voor onze diensten, de Registratie en het invullen van vragenlijsten, vragen we persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, identiteitsgegevens, erkenningsnummer, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, bankgegevens. Tijdens de verdere dienstverlening kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld.

De betrokkenen geven uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Het verwerken van uw persoonsgegevens is essentieel voor de werking van de dienstverlening. De verwerking gebeurt voor volgende (interne) doeleinden:

  • De betrokkenen toegang te verschaffen tot hun account;
  • Een algemene en gepersonaliseerde dienstenverlening te laten plaatsvinden tussen betrokkenen;
  • Het mogelijk te maken onze diensten te leveren aan de juiste betrokkenen.

Daarnaast gebruikt Belle Fleur uw persoonsgegevens om:

  • U te informeren omtrent nieuwe diensten en promoties van Belle Fleur:
  • Het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicatie;
  • De opvolging van klachten met betrekking tot de werking van de diensten;
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder de diensten worden aangeboden;
  • Belle Fleur kan de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze diensten valt.

Wanneer Belle Fleur voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel, zullen wij u voor de verdere verwerking informatie verstrekken over dat ander doel en alle andere relevantie informatie.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (‘opt-in’) bij uw Registratie.

Deze toestemming kan u op elk moment per e-mail gericht aan kimberlylekens@hotmail.com intrekken, zonder motivering en zonder kosten.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen persoonsgegevens van betrokkenen van de Website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

Artikel 4 – Minderjarigen

Belle Fleur is niet gericht tot gebruikers jonger dan 18 jaar. Elke gebruiker die persoonsgegevens meedeelt aan Belle Fleur, verklaart daarbij 18 jaar of ouder te zijn. Belle Fleur kan er rechtmatig vanuit gaan dat deze verklaring waarheidsgetrouw geschiedt.

Indien u jonger dan 18 jaar bent, gelieve dan geen persoonsgegevens over te maken in het kader van de diensten. Belle Fleur let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Indien u het vermoeden hebt dat een minderjarige zijn persoonsgegevens heeft overgemaakt in het kader van de diensten, gelieve ons dan te contacteren per e-mail gericht aan kimberlylekens@hotmail.com en wij trachten de persoonsgegevens uit onze database te verwijderen.

Artikel 5 – Duur van het bijhouden van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken. Ingeval van verwijdering van de Website worden de persoonsgegevens verwijderd ten laatste twee maanden na de verwijdering van de Website, behoudens wanneer er een gerechtvaardigde reden bestaat om de persoonsgegevens te behouden.

Artikel 6 – Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail gericht aan kimberlylekens@hotmail.com. Voeg steeds een kopie van uw identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om u gaat.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt.

Artikel 7 – Recht van verzet

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan u ons per e-mail gericht aan kimberlylekens@hotmail.com hiervoor contacteren. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van de dienstverlening.

Artikel 8 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw account. U bent als enige verantwoordelijk voor elk bezoek aan de Website vanaf uw computer, IP-adres of mobiele apparatuur.

De Website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites of applicaties die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites of applicaties en ook niet voor de producten of diensten die erop worden vermeld. Lees dus aandachtig de privacyregels, het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt.

Artikel 9 – Algemene Bepalingen

9.1. Aanpassingen

Belle Fleur heeft het recht om deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving van de gewijzigde Privacy Policy aan de betrokkenen. Deze gewijzigde Privacy Policy wordt automatisch van kracht op het eerste van volgende tijdstippen: hetzij, op het ogenblik van aanvaarding door de betrokkene hetzij, op het ogenblik van de daaropvolgende dienstverlening met de betrokkene op de Website hetzij, binnen een termijn van dertig dagen volgend op de kennisgeving.

9.2. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht, is uitsluitend van toepassing met betrekking tot deze Privacy Policy.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.

9.3. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen kan u contact opnemen met ons door een e-mail gericht aan kimberlylekens@hotmail.com.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de Website of e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

Comments are closed.