Disclaimer | Belle Fleur
Hasseltsestraat 72, 3290 Diest     013/31.44.79 – 0472/28.60.06
Inloggen

Disclaimer

Artikel 1 – Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website shop.bellefleuronline.be uitgebaat door mevr. Kimberly Lekens (BE0829.253.097) (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

Artikel 2 – Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en al haar aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Artikel 3 – aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Niets in deze disclaimer sluit echter onze aansprakelijkheid uit voor opzet, bedrog, lichamelijke schade, grove fout en dood.

Artikel 4 – Externe hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke en schriftelijk voorafgaandelijke toestemming van ons.

Artikel 6 – Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de homepage en/of via email en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging.

Artikel 7 – Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Belle Fleur – Hasseltsestraat 47 te 3290 Diest op info@bellefleuronline.be of op het telefoonnummer 0472/28.60.06 en 013/31.44.79.

Comments are closed.